حریم خصوصی

مهمترین احترام به مشتری حفظ اطلاعات شخصی ایشان است
لذا سیتی سیلور در حفظ اطلاعات کاربران بسیار دقیق و کوشا می باشد.
تمام سفارشات بعد از ارسال بایگانی و در انبار نگهداری می شود به مدت یک سال ، سپس اطلاعات به روش مقتضی از بین برده می شود.